Psychiatrist

Dr Shekhar Seshadri
Child Psychiatrist, NIMHANS